Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Fundacja Sztuka Wolności swoimi działaniami dąży do kreowania świata, jako miejsca przyjaznego i pełnego nieograniczonych szans dla wszystkich ludzi. W związku z tym, jednym z najważniejszych dokumentów i drogowskazem działań jest dla nas Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Dokument ten zawiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals) i został przyjęty przez wszystkie 193 państw członkowskich ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25.09.2015r. w Nowym Jorku.

W Agendzie znajduje się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które świat powinien zrealizować do 2030r. Owe zadania dotyczą pięciu najważniejszych filarów, tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace) oraz partnerstwo (ang. partnership).

W ramach tych celów świat, a co za tym idzie każdy z nas, powinien sprostać takim wyzwaniom, jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiana klimatu, zrównoważony rozwój, pokój oraz sprawiedliwość społeczna. Ich realizację na świecie monitoruje się odpowiednimi wskaźnikami przyjętymi Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego z dnia 10.07.2017r. W Polsce instytucją odpowiadającą za monitorowanie realizacji zadań jest Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej znajdziecie Państwo pełną listę celów, a także wyjaśnienie 3 z nich, stanowiących podstawę działań Fundacji Sztuka Wolności.

Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 

 1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie.
 2. Eliminacja głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze odżywianie oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa.
 3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu.
 4. Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.
 5. Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt.
 6. Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
 7. Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
 8. Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi.
 9. Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjne.
 10. Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami.
 11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
 12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
 13. Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
 14. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony.
 15. Ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.
 16. Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Sztuka Wolności w swoich działaniach szczególnie zwraca uwagę na wypełnienie zadań związanych z celami nr 4, 5 i 10: zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie, osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt oraz zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami.

 

Cel 4 agendy o zrównoważonym rozwoju mówi o tym, że otrzymanie wysokiej jakości edukacji jest podstawą dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego rozwoju.

Powszechny dostęp do edukacji poprawia jakość życia, umożliwia znalezienie innowacyjnych rozwiązań problemów współczesnego świata, takich jak wykluczenie społeczne czy bezrobocie.

617 milionów młodych ludzi na całym świecie nie potrafi czytać, pisać i liczyć. I mimo że wskaźnik liczby dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w krajach rozwijających się osiągnął 91%, to pozostałe 9% stanowią miliony pozbawionych szans na jakąkolwiek edukację młodych dziewczynek i chłopców.

Równie ważnym aspektem jest jakość edukacji. Brak odpowiednio wyszkolonych nauczycieli, złe warunki, nierówny dostęp do szkół dzieci z obszarów wiejskich powodują, że nawet dzieci uczestniczące w lekcjach mają problemy z liczeniem i czytaniem. Rozwiązaniem jest tworzenie edukacyjnych programów stypendialnych, warsztatów dla nauczycieli, dzieci, a także budowanie nowych szkół oraz poprawa warunków w istniejących już szkołach.

Dlatego tak ważne są działania lokalne: polepszanie warunków w szkołach, szkolenie liderek i liderów, tworzenie programów edukacyjnych dających równe szanse wszystkim dzieciom i młodzieży, bez względu na płeć, status społeczny czy miejsce zamieszkania.

 

Cel 5 stawia nam za zadanie osiągnięcie do 2030 roku równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na świecie.

Obecnie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, możemy dostrzec znaczący postęp w kwestii równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet. Dzięki ciężkiej pracy, dziewczęta i chłopcy mają równy dostęp do edukacji na poziomie podstawowym. Jedno nie uległo jednak zmianie: właściwie w każdej części świata kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy.

Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, gwarancja pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Niestety aktualnie co piąta kobieta w wieku 15–49 lat przyznaje, że w ciągu ostatniego roku doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. Dodatkowo, aż w 49 krajach nie istnieją przepisy chroniące kobiety przed przemocą domową.

Mimo, że odnotowano znaczny wzrost udziału kobiet w życiu politycznym, ich odsetek w parlamentach krajowych wynosi zaledwie 27%, tj. znacznie poniżej parytetu. Na całym świecie kobiety stanowią zaledwie 13% właścicieli gruntów rolnych. Jesteśmy w stanie wyliczyć więcej przykładów nierówności wynikających z różnic płci, również tych występujące w Polsce. Jednak w Fundacji Sztuka Wolności skupiamy się na rozwiązaniach i tworzeniu szans na lepsze życie.

Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy, a także do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych, przynosi korzyści społeczeństwom i całej ludzkości. Wdrożenie nowych aktów prawnych dotyczących równouprawnienia w miejscu pracy oraz zwalczanie szkodliwych praktyk wobec kobiet to działania niezbędne, aby położyć kres dyskryminacji ze względu na płeć.

 

10 Celem Zrównoważonego Rozwoju jest zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami.

Mimo tego, że społeczność międzynarodowa uczyniła dotąd naprawdę wiele, aby wyciągnąć ludzi z ubóstwa, wciąż możemy zaobserwować znaczące różnice w dostępie chociażby do opieki zdrowotnej czy edukacji, wynikające z miejsca zamieszkania. Najbardziej narażone na nierówności narody – kraje najmniej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie – nadal muszą wykonać ogrom pracy, aby pomóc swoim obywatelom wyjść z ubóstwa.

Zmniejszenie nierówności dochodowej między krajami jest niewątpliwym sukcesem, ale nasiliło to inne zjawisko – nierówność dochodową wewnątrz poszczególnych krajów. Dzięki temu wiemy już, że sam wzrost gospodarczy nie wystarczy, by obniżyć skalę ubóstwa. Konieczny jest całkowity dostęp do trzech filarów wewnętrznego postępu gospodarczego: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Bardzo ważne jest pokazywanie i uczenie dzieci z biedniejszych obszarów, że nie muszą powielać dotychczasowego modelu życia ich rodziców. Że również one mają szansę na lepszy start w dorosłość, jeśli tylko będą tego chciały. Bowiem badania potwierdzają, że poniżej pewnego progu nierówności niekorzystnie wpływają na rozwój i redukcję ubóstwa, a także na związek między uczestnictwem w sferze publicznej i politycznej, a poczuciem własnej wartości i samorealizacji.

W latach 1990-2010 nierówność dochodowa w państwach rozwijających się wzrosła średnio o 11%. Znacząca większość gospodarstw domowych (ponad 75% populacji ludzi) żyje w społeczeństwach, w których dochód jest bardziej nierównomiernie rozłożony, niż miało to miejsce w latach 90. XX wieku. W skali światowej znacząco wzrósł poziom ochrony socjalnej, mimo to istnieje pięciokrotnie większe prawdopodobieństwo, że osoby z niepełnosprawnością poniosą duże większe koszty zdrowotne, niż osoby pełnosprawne.

Powyższe dane pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, nie tylko na świecie, ale i w Polsce, w kwestii równości. Fundacja Sztuka Wolności uczestniczy w dążeniu do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, a (dzięki temu) także globalnej dając przykłady dobrych praktyk.